Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie otrzymało Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów 2022 w kategorii Nauka, edukacja, sport i środowisko dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Stowarzyszenie oceniając potrzeby, podejmuje niezbędne działania na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów prawnych. Organizuje i prowadzi różnego rodzaju placówki, programy i usługi dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności.

W ramach partnerstwa lokalnego podejmuje współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W chwili obecnej PSONI Koło w Rymanowie zatrudnia 120 osób kadry oraz 78 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Otacza opieką 202 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzonych placówkach.

 

Najważniejsze projekty realizowane w ostatnich dwóch latach:

  • Edukacja i terapia w ogrodzie” - realizowany etapami od 2018r. - nabycie wiedzy i kształtowanie świadomości ekologicznej oraz korygowanie nieprawidłowości i usprawnianie rozwoju psychoruchowego m.in. przez usprawnianie zmysłów;
  • Mieszkania treningowe: projekt „Mieszkania treningowe- szansą na samodzielność – 2” - formy aktywnej integracji ON w dwóch mieszkaniach treningowych we Wróbliku Królewskim okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r., od 1.01.2021r.do 31.12.2021r. - zwiększenie aktywności społecznej, kompetencji interpersonalnych oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych;
  • Program „Zajęcia klubowe w WTZ” - zajęcia klubowe rozwijające zainteresowania dla absolwentów WTZ w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2021r., od 01.02.2021r. do 31.01.2022r. - wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym;
  • Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” – opieka, pielęgnacja, zajęcia dla absolwentów OREW w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r., od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. - oddziaływania terapeutyczne w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej;
  • „SoVo – dostępne radio internetowe” – projekt kierowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – dostępne radio internetowe od 2020r. - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych;
  • Projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” realizowany w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – dwie edycje od 2021r. - poprawa sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnościami / członków rodzin mających pod swą opieką dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności.