Logo MRiPS

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU

 

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” - edycja 2023

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.

Kandydat/ka musi spełnić łącznie kryteria określone poniżej w pkt. 1 (1a lub 1b lub 1c) i w pkt. 2

 1. Osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad:
  a) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  b) osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  c) osobą posiadającą orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. Osoba zamieszkała na obszarze, dla którego PSONI -Koło Rymanów świadczy swoje usługi tj. z terenu trzech powiatów: krośnieńskiego (gminy: Rymanów, Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz, Krosno, Korczyna, Jaśliska, brzozowskiego (gminy: Haczów, Brzozów), sanockiego (gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko, Sanok)

 

Program realizowany przez PSONI- Koło w Rymanowie adresowany do 48 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (w szczególności dziećmi od lat 3 do 16 roku życia) lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

 

W pierwszej kolejności do Programu będą przyjmowani opiekunowie/ członkowie rodzin, których dziecko niepełnosprawne/ osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego.

 

Regulamin rekrutacji i realizacji programu wraz z załącznikami:

 1. Ogłoszenie [pdf]
 2. Regulamin rekrutacji [pdf]
 3. Karta zgłoszenia do programu - załącznik nr 1 [pdf]
 4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM - załącznik nr 2 [pdf]
 5. Oświadczenie - załącznik nr 3 [pdf]
 6. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 4.1 [pdf]
 7. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 4.2 [pdf]

 

Dokumenty rekrutacyjne w I edycji wraz załącznikami należy składać do 8 marca 2023 r.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/

 

 

Projekt realizowany z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” - edycja 2023