Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 1330 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie przy ulicy Grunwaldzkiej 11.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Ustalenie liczby członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
 10. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Elektora i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).
 11. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).
 12. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 15. Przerwa.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin Zebrania w tym samym dniu na godz. 1345.

 

Zarząd PSONI Koło w Rymanowie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie.

Obecność na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, wybór przyszłych władz, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.